Apr.2012,happy time in the Cruises.Address:Sea of Jinsha Wan,Shenzhen.

 June,2011.Happy time in Qingyuan,Guangdong.